• slidebg1
  PP-LAW
  Advocatenkantoor
  Gent

SPECIALISATIES

1. Invorderingen van schulden

België is Europees koploper inzake onbetaalde facturen.
Niet toevallig is België ook recordhouder inzake faillissementen.

Een goed debiteuren- en incassobeleid is derhalve essentieelvoor uw onderneming.

Het kantoor staat ter beschikking voor zowel de minnelijke als de gerechtelijke fase.
PP-LAW beschikt terzake over een lange ervaring met institutionele cliënten en grote volumes aan incasso ten overstaan van private debiteuren. Hiertoe werd een netwerk van lokale rechtbankcorrespondenten in gans Oost- en West-Vlaanderen uitgebouwd.

Bovendien staan alle bewerkingen online en kan de cliënt ten allen tijde nagaan wat de stand is van zijn of haar dossiers. Hiertoe werden twee unieke computerplatformengebouwd waarop kan ingelogd worden door onze klanten.


2. Contractuele en handelsgeschillen

Wij verlenen bijstand aan zelfstandigen en ondernemingen, inzake de verschillende domeinen van het ondernemingsrecht: handelspraktijken, consumentenbescherming, mededingingsrecht, niet-concurrentiebedingen, productaansprakelijkheid, factoring, distributiecontracten, ...

Vanzelfsprekend probeert onze begeleiding het voeren van rechtszaken zoveel mogelijk te vermijden door u van in den beginne bij te staan.

 • Zo is er vooreerst de keuze van de meest geschikte vennootschapsvorm voor uw doeleinden.
 • Verder is er het opstellen van waterdichte contracten en algemene factuurvoorwaarden met bijzondere aandacht voor de bevoegdheid van de thuisrechtbank en het vermijden van nietige clausules zoals overdreven schadebedingen.
 • Het internationale aspect ontbreekt vanzelfsprekend niet: de diverse commerciële contracten (o.m. handelsagentuur, concessie, commissie, franchising) zijn beschikbaar in meerdere talen.
 • Mochten de zaken onverhoopt slecht gaan, zal het kantoor niet aarzelen om u bij te staan in uw herstructurering, al dan niet met beroep op de Wet Continuïteit Ondernemingen

3. Geschillen met de overheid

Overheidsopdrachten

U kan bij ons terecht voor adviezen en geschillen inzake:

 • Aanbestedingen
 • Offerteaanvragen
 • Onderhandelingsprocedures
 • Contractuele PPS-verbanden
 • Concessie voor openbare werken
 • Gunningsbeslissingen
 • Aanbestedingsprocedures in het algemeen

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Deze materie wordt steeds complexer en vraagt steeds vaker om de tijdige tussenkomst van een advocaat.

Wij bieden u:

 • Adviesverlening en bijstand bij aanvragen tot het bekomen van verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen
 • Het bekomen, respectievelijk aanvechten van stedebouwkundige vergunningen
 • Regularisatie van onwettige bouwwerken
 • Administratieve beroepsprocedures verkavelings- en stedenbouwkundige vergunning
 • Bijstand bij stedenbouwmisdrijven met inbegrip van strafrechtelijke verdediging

4. Familiaal Vermogensrecht

 • Vereffening-verdeling van huwelijksvermogen of nalatenschap
 • Erfrecht, schenkingen en stichtingen
 • Onderhoudsvorderingen

5. Wegverkeerrecht

De tijd dat de politierechtbank een lollekestribunaal was, is al lang voorbij.
Verkeerszaken zijn bittere ernst geworden, getuige de hoogte van boete, rijverbod en schadevergoeding.

Als verdachte

Als verdachte kan u ondermeer terecht voor volgende zaken:

 • GAS boetes (reageer snel, de termijnen voor een reactie zijn 15 of 30 dagen afhankelijk van de inbreuk!)
 • Verdediging voor de politierechtbank (alcoholintoxicatie, dronkenschap, overdreven snelheid, vluchtmisdrijf, psychotrope stoffen in het verkeer, andere verkeersovertredingen)
 • Hoger beroep bij de correctionele rechtbank
 • Cassatieberoep: ons kantoor is gemachtigd een strafzaak voor het Hof van Cassatie te brengen
 • Bijstand verdachte bij politie tijdens het verhoor (Salduz bijstand)

Als slachtoffer

Als slachtoffer kan u terecht voor de recuperatie van uw schade, o.m.:

 • Lichamelijke schade en medische kosten (aanstelling van een medische gerechtsdeskundige)
 • Inkomensverlies
 • Morele schadevergoeding
 • Verlies of herstel voertuig

6. Strafzaken

Ons kantoor staat zowel slachtoffers als meerderjarige verdachten bij in procedures in strafzaken.

 • Schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven
 • Bijstand bij aanhouding en verdediging voor de correctionele rechtbank, raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling
 • GAS boetes (reageer snel, de termijnen voor een reactie zijn 15 of 30 dagen afhankelijk van de inbreuk!)
 • Cassatieberoep: ons kantoor is gemachtigd een strafzaak voor het Hof van Cassatie te brengen

TEAM

Patrick Praet Advocaat

te Gent en Dendermonde sedert 1992


Dominique
De Keyser
Advocaat (*)

te Gent sedert 1992


Nelson Vanlocke Advocaat (*)

te Gent sedert 2015


Angelika Bachrej Office manager

* De overige advocaten die hun hoofdkantoor hebben op bovenstaand adres en vermeld staan op deze website baten hun kantoor in persoonlijke naam uit en onder hun eigen KBO en BTW inschrijving zoals vermeld.

Tarieven

De politiek van het kantoor is transparant en gestroomlijnd.

Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de prestaties van een advocaat. Het wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde uren (consultaties; rechtbankwerk; redactie van besluiten en adviezen, opzoekingen).

Naargelang het belang en de complexiteit van de zaak wordt een basisuurtarief afgesproken. Dit varieert meestal tussen de 100 en de 175 EUR.

Dit bedrag wordt bij de eerste consultatie met de cliënt afgesproken en in een schriftelijke overeenkomst gegoten.


Elk dossier vangt aan met een persoonlijke consultatie. Er worden geen telefonische consultaties verstrekt aan nieuwe cliënten.

Voor elk dossier wordt standaard een ereloonconventie opgemaakt. In principe wordt maandelijks een overzicht van de gemaakte kosten en erelonen bezorgd.

Bij een terugkerende samenwerking worden de afspraken vanzelfsprekend geïndividualiseerd.

Kosten

Kosten zijn de uitgaven die de advocaat met betrekking tot een bepaald dossier heeft gemaakt. Deze kosten bestaan uit de algemene kantoorkosten en de specifieke kantoorkosten.

 • De algemene kosten zijn kosten die geen betrekking hebben op een bepaalde zaak (huur kantoren, EGW en, onderhoudskosten, bibliotheek, beroepsopleiding, beroepsbijdragen, informatica, secretariaat enz.).
  De algemene kosten bedragen x % van het totale ereloon.
 • De specifieke kosten zijn kosten die enkel op een bepaald dossier betrekking hebben