INVORDERINGEN

België is Europees koploper inzake onbetaalde facturen. Niet toevallig is België ook recordhouder inzake faillissementen.

Een goed debiteuren- en incassobeleid is derhalve essentieel voor uw onderneming.

Het kantoor staat ter beschikking voor zowel de minnelijke als de gerechtelijke fase.
PP-LAW beschikt terzake over een lange ervaring met institutionele cliënten en grote volumes aan incasso ten overstaan van private debiteuren. Hiertoe werd een netwerk van lokale rechtbankcorrespondenten in gans Oost- en West-Vlaanderen uitgebouwd.

Bovendien staan alle bewerkingen online en kan de cliënt ten allen tijde nagaan wat de stand is van zijn of haar dossiers. Hiertoe werden twee unieke computerplatformen gebouwd waarop kan ingelogd worden door onze klanten.


Contacteer ons Verdere vakgebieden

Een advocaat kan als enige, in tegenstelling tot de gerechtsdeurwaarder of het incassobureau, het volledige traject van aanmaning tot rechtbank begeleiden.

VERDERE VAKGEBIEDEN

Aanneming en Onroerend Goed

De tijd van complexloos een woning bouwen is reeds lang voorbij. Zowel de evolutie van de maatschappij als de wetgeving maken het bouwproces tussen aankoop van een geschikt perceel tot oplevering van een instapklare woning, steeds meer tot een heus hindernissenparcours.

Het kantoor kan u ondermeer bijstaan inzake:

Adviezen

Adviezen inzake de diverse contracten van toepassing op onroerend goed.

 • Eigendom, vruchtgebruik
 • Bezit, opstal, erfpacht
 • Aappartementsmede-eigendom
 • Huur, pacht
 • Onroerende leasing

Contracten

Het afsluiten, respectievelijk betwisten van contracten.

 • Architectenovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Beheersmandaten
 • Verkoopsmandaten
 • Vastgoedbemiddeling

Betwisting

Betwistingen inzake aansprakelijkheid voor gebreken en 10-jarige aansprakelijkheid.

Stillegging

Stillegging van werken deskundigenonderzoek.

Personen- en Familierecht

Dit ruime vakgebied is onderverdeeld in tientallen subdomeinen gaande van Adoptie tot Wettelijke samenwoning. Het kantoor behandelt voornamelijk die aspecten van het personen- en familierecht die aanleunen bij de patrimoniale toestand van personen.

Het kantoor kan u ondermeer bijstaan inzake:
 • Echtscheiding en alimentatie
 • De verdeling van de huwgemeenschap
 • Familiale vermogensplanning
 • Erfrecht, testamenten, schenkingen en handgiften
 • Voorlopige bewindvoering over het patrimonium van beschermde personen

Handels- en Vennootschapsrecht

Wij verlenen bijstand aan zelfstandigen en ondernemingen, inzake de verschillende domeinen van het handelsrecht: handelspraktijken, consumentenbescherming, mededingingsrecht, niet-concurrentiebedingen, productaansprakelijkheid, factoring, distributiecontracten, ...

Vanzelfsprekend probeert onze begeleiding het voeren van rechtszaken zoveel mogelijk te vermijden door u van in den beginne bij te staan.

 • Zo is er vooreerst de keuze van de meest geschikte vennootschapsvorm voor uw doeleinden.
 • Verder is er het opstellen van waterdichte contracten en algemene factuurvoorwaarden met bijzondere aandacht voor de bevoegdheid van de thuisrechtbank en het vermijden van nietige clausules zoals overdreven schadebedingen.
 • Het internationale aspect ontbreekt vanzelfsprekend niet: de diverse commerciële contracten (o.m. handelsagentuur, concessie, commissie, franchising) zijn beschikbaar in meerdere talen.
 • Mochten de zaken onverhoopt slecht gaan, zal het kantoor niet aarzelen om u bij te staan in uw herstructurering, al dan niet met beroep op de Wet Continuïteit Ondernemingen

Administratief recht

Het administratief recht strekt zich uit over meerdere deelgebieden. Het kantoor concentreert zich evenwel op slechts drie ervan:

PPS (Publiek-Private Samenwerking)

Het kantoor verleent diensten zowel aan overheidsbesturen als aan investeerders.

Het gaat hierbij om:

 • de oprichting en uitwerking van PPS-verbanden
 • gerechtelijke geschillen naar aanleiding van PPS-contracten
 • procedures Raad van State en gemeenrechtelijke procedures

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Deze materie wordt steeds complexer en vraagt steeds vaker om de tijdige tussenkomst van een advocaat.

Wij bieden u:

 • adviesverlening en bijstand bij aanvragen tot het bekomen van verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen
 • het bekomen, respectievelijk aanvechten van stedebouwkundige vergunningen
 • regularisatie van onwettige bouwwerken
 • administratieve beroepsprocedures verkavelings- en stedenbouwkundige vergunning
 • bijstand bij stedenbouwmisdrijven met inbegrip van strafrechtelijke verdediging

Overheidsopdrachten

U kan bij ons terecht voor adviezen en geschillen inzake:

 • Aanbestedingen
 • offerteaanvragen
 • onderhandelingsprocedures
 • contractuele PPS-verbanden
 • concessie voor openbare werken
 • gunningsbeslissingen
 • aanbestedingsprocedures in het algemeen

De gecombineerde ervaring van meer dan 100 jaar balie staat garant voor een antwoord op vrijwel alle problemen van kleine en middelgrote ondernemingen.

OVER HET KANTOOR

Het advocatenkantoor is gevestigd te Gent sedert 1953.

Het kantoor focust op invorderingen (incasso) en administratief recht (geschillen en samenwerking met de overheid).

Ons kantoor

Ons team in Gent bestaat uit acht personen: vijf voltijdse advocaten, een kantoormanager en twee administratieve medewerkers.

Daarnaast bestaat er een uitgebreid netwerk van vaste correspondenten.


Ingevolge de toetreding van Mr. Patrick Praet als vennoot bestaat er een bijkantoor te Wetteren.

De gecombineerde ervaring van meer dan 100 jaar balie staat garant voor een antwoord op vrijwel alle problemen van kleine en middelgrote ondernemingen.

Wettelijke vermeldingen

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd voor een bedrag van 1.250.000 EUR middels een collectieve polis (nr. LXX034899) afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies.

De verzekeraar is Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.
Bij grotere dossiers wordt ad hoc een bijkomende polis afgesloten.

De tuchtoverheid is de Orde van Advocaten te Gent, Opgeëistenlaan 401F, 9000 Gent

Ons team

Karin Kerrinckx Advocaat

te Gent sedert 1984

Patrick Praet Advocaat

te Gent en Wetteren sedert 1992

Dominique De Keyser Advocaat

te Gent sedert 1995

Nelson Vanlocke Advocaat

te Gent sedert 2015Tarieven

De politiek van het kantoor is transparant en gestroomlijnd.

Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de prestaties van een advocaat. Het wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde uren (consultaties; rechtbankwerk; redactie van besluiten en adviezen, opzoekingen).

Naargelang het belang en de complexiteit van de zaak wordt een basisuurtarief afgesproken. Dit varieert meestal tussen de 100 en de 175 EUR.

Dit bedrag wordt bij de eerste consultatie met de cliënt afgesproken en in een schriftelijke overeenkomst gegoten.


Elk dossier vangt aan met een gratis persoonlijke consultatie. Er worden geen telefonische consultaties verstrekt aan nieuwe cliënten.

Voor elk dossier wordt standaard een ereloonconventie opgemaakt. In principe wordt maandelijks een overzicht van de gemaakte kosten en erelonen bezorgd.

Bij een terugkerende samenwerking worden de afspraken vanzelfsprekend geïndividualiseerd.

Kosten

Kosten zijn de uitgaven die de advocaat met betrekking tot een bepaald dossier heeft gemaakt. Deze kosten bestaan uit de algemene kantoorkosten en de specifieke kantoorkosten.

 • De algemene kosten zijn kosten die geen betrekking hebben op een bepaalde zaak (huur kantoren, EGW en, onderhoudskosten, bibliotheek, beroepsopleiding, beroepsbijdragen, informatica, secretariaat enz.).
  De algemene kosten bedragen x % van het totale ereloon.
 • De specifieke kosten zijn kosten die enkel op een bepaald dossier betrekking hebben